Video

全方位挑戰獎勵計劃(STEM生活解難)
全方位獎勵計劃三月英文科佳作-製作食物
全方位獎勵計劃一月體育科佳作-仰臥起坐
全方位獎勵計劃12月佳作-音樂科自製樂器
農曆新年特備節目《恭喜恭喜賀新年》—油蔴地天主教小學管弦樂團
一堂三校愛心行動
全方位挑戰獎勵計劃佳作 11月-中文科急口令
聖誕聯歡會
童油樂
全方位獎勵挑戰計劃 (12月體育科)
全方位獎勵挑戰計劃 (11月音樂科)
全方位獎勵計劃
《聖母頌》— 油蔴地天主教小學管弦樂團
小一新生校園生活
「第73屆香港學校音樂節2021」雙簧管獨奏 小學初級組 第三名 Class 6A 鄧穎伽 TANG WING KA
油蔴地天主教小學校歌 管弦樂版
第七十二屆香港學校朗誦節比賽 詩詞獨誦 粵語亞軍 2D 關瑋軒
第七十二屆香港學校朗誦節比賽 英詩獨誦冠軍 6C 王浩灃
第七十二屆香港學校朗誦節比賽 散文獨誦 普通話 季軍 6B 陳曉駧
第七十二屆香港學校朗誦節比賽 散文獨誦 普通話 季軍 2E 關頌騰
第七十二屆香港學校朗誦節比賽 散文獨誦 普通話 亞軍 3D 譚栢淳